İletişim Formu

Soru kaydı yaparsanız, e-posta ile yanıt vereceğiz.

* Zorunlu alan

Hankook Tire hizmetleri ve ürünleri hakkında sıkça sorulan sorular için: SSS-sayfa. Sorunuza daha hızlı bir yanıt istiyorsanız, lütfen arayınız: Müşteri Merkezi.

Gönderim onaylandı.

Sorunuz başarıyla gönderildi.
En kısa sürede bir cevap gönderilecektir.
Yanıt, kaydetmiş olduğunuz e-posta adresine (abc@domain.addr)
() gönderilecektir.
Teşekkür ederiz.

loading
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Bu Kanun Kapsamındaki Haklarla İlgili Aydınlatma Formu

Hankook Lastikleri A.Ş.(“Şirketimiz”) olarak, Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile özel hayatın gizliliği ve kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ilkesine uygun olarak muhafazası, işlenmesi ve mevzuata uygun olarak aktarımı aşamalarında veri sorumlusu sıfatıyla hareket ederek, gerekli önlemleri alıyoruz. Bu konularda sizleri bilgilendirmek isteriz.

Kişisel veri:Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”):7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi, Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Kanun kapsamında şirketimiz veri sorumlusu ve/veya veri işleyen olarak hareket etmektedir.

Bağlı Şirket: Hankook Tire & Technology Co.,Ltd. ve resmi ortakları

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE HUKUKİ SEBEP

Şirketimiz, bayii, müşteri ve/veya yetkililerinden kişisel verilerini her türlü yazılı, sözlü ve elektronik mecra, üçüncü kişi ve/veya yasal mercilerden aşağıda yer verilen amaçlar ve sunduğumuz ürün/hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ile sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi gayesi ile temin edebilmektedir. Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları çerçevesinde, aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

1- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Şirketimiz, müşterileri ve bayi temsilcileri/yetkililerinden zorunlu olarak alması gereken bilgilerin yanında, yalnızca vermeyi hedeflediği en iyi hizmeti ve ürünü sağlamak amacıyla gerekli olduğunu düşündüğü kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri, yasal düzenlemelerin imkân verdiği ölçüde işlemekte, saklamakta ve aktarmaktadır. Bu bağlamda kişisel verileriniz, Şirketimizin ürün ve hizmetlerinin siz müşterilerimize/bayii temsilci/yetkililerine sunulabilmesi, ürün ve hizmetlerimize ilişkin genel bilgilendirmelerin yapılabilmesi ve fırsatların iletilebilmesi, bu konuda aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin tarafınızla iletişim kurulabilmesi ayrıca bu konuda izin vermiş olmanız durumunda pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, ürün/hizmet teklifi, modelleme, raporlama, skorlama, risk izleme, istihbarat, Şirket, iştirak ve bağlı şirketlerimizin mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve potansiyel müşteri/ bayii tespiti gibi amaçlar için Şirketimiz faaliyet konusu kapsamında kalan tüm ürün ve hizmetleri ile ilgili olarak tarafınızla iletişime geçilmesi, ürün satışı, pazarlama ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunulması, müşteri edinimi, müşteri memnuniyeti ve kazandırma çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve hizmetlerimize ilişkin tekliflerin paylaşılması, ürün ve hizmetlerimize ilişkin destek hizmetleri sunulabilmesi, destek hizmeti sunulabilmesi amacı ile yönlendirmeler yapılabilmesi, hizmet kalitemizin artırılması, müşteri ve pazar ihtiyaçlarına yönelik geliştirmeler yapılabilmesi, bülten, bilgilendirme ve davetiye gönderimi, analiz, raporlama, segmentasyon ve modelleme çalışmalarının yürütülmesi, Şirket faaliyetleri kapsamında yapılması gerekli görülen raporlamaların, incelemelerin yapılması amaçları kapsamında işlenmektedir. KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun
 • Doğru ve gerektiğinde güncel
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar

muhafaza edilme kurallarına uygun, Şirketimizin aşağıda yer alan faaliyetleri ile bağlantılı olacak şekilde, kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz birimleri ve ofisler, bayiiler, yurtdışı bağlı şirketler vasıtası ile ve/veya internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimiz ve bağlı şirketlerimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir. Ayrıca, Şirket veya bağlı şirketlerimizin hizmetlerini kullanmak amacıyla internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Şirketimizin düzenlediği anket, bilgi formu, iletişim formlarını doldurduğunuzda veya organizasyonlara, toplantılara, etkinliklere katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Şirketimizin faaliyetleri;

 • İstihdam imkanları sağlamak üzere çalışanlarımızdan gerekli personel sicil dosyası oluşturmak amacı ile
 • Şirket faaliyet konumuz içerisinde yer almak kaydı ile bayii ve müşterilerimize hizmet sunmak/destek hizmeti sağamak,
 • Faaliyetlere ait iletişimi sağlamak ve yürütmek,
 • Müşteri ve bayiilerimize, faaliyet konumuz hizmeti almak/ürün temin etmek için Şirketimize bildirdiğiniz veya şirketimizce çeşitli kanallarla temin edilen kişisel verileriniz “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlenmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz ve bağlı şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimizce yapılması, Şirketimiz ve bağlı şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin, bağlı şirketlerimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, bağlı şirket ürünleri, müşterileri değerlendirme/şikayet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIM AMACI

Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz ve bağlı şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz ve İştiraklerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin, İştiraklerimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, bağlı şirketlerimize, bayiilerimize, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Şirketimizin, müşterileri ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri yasal düzenlemeler kapsamında belirli bir süre ile saklaması söz konusu olup; kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebilecek; bu süre zarfında kişisel verileriniz ulusal ve uluslararası yasa, düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde işlenmeyecek ve 3. kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Kişisel verileriniz yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, Şirketimiz doğrudan ve dolaylı hissedarları ile yurt içi – yurt dışı bağlı şirketlerine, mevzuatın izin verdiği hallerde Şirketimizce destek hizmeti veya hizmet alınan yurt içi – yurt dışı üçüncü kişilere, bağımsız denetim şirketlerine, hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz Genel Müdürlük veya Şubelerimiz, anlaşmalı bayiler, web siteleri üzerinden yapılmış olan başvurular, internet şubelerimiz, çağrı merkezlerimiz, sosyal medya, bayii/müşteri görüşmeleri, adli kayıtların taranması, piyasa istihbaratı, Kimlik Paylaşım Sistemi, Adres Paylaşım Sistemi, SMS kanalları, web sitelerine yapılan dijital başvurular, tüm mobil ve dijital uygulamalarımız, direkt satış ekiplerine yapılan yazılı/dijital başvurular, Üye İş Yeri POS kanalları, anlaşmalı mağazalar, online satış siteleri, SGK kayıtları, çağrı merkezi hizmeti alınan şirketler, PTT, Bankalararası Kart Merkezi vb gibi yöntemler ile Şirketimizin müşterileri ile iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği diğer kanallar vasıtasıyla toplanmakta ve ilgili mevzuat gereğince kanuni süreler içerisinde saklanmaktadır.

Veri sorumlusu sıfatı ile müşteri şirket ve şirketinizin dahil olduğu şirketler grubu içerisinde yer alan gerçek ve tüzel kişiler ile ilgili olarak şirketimize iletmiş olduğunuz veya şirketimizin usul ve çerçeveleri içerisinde edindiği kurumsal, ticari ve diğer her türlü veri, bilgi ve belge bakımından (“Veri”); şirketimizle, hissedarlarımızla, doğrudan/dolaylı, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimizle ve ana ortaklarıyla; sözleşme imzaladığı program ortakları, şirketimizin bağlı şirketleri ve bunların alt kuruluşlarıyla, çalışanlar, şirket görevlileri, hukuk mali ve vergi danışmanları, denetçileri, şirketimizin faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflar ve anlaşmalı kuruluşlar ile özel mevzuatı gereğince kişisel veri talebine yetkili olan otoriteler, bakanlıklar, yargı mercileri gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile çağrı merkezi, internet sitelerimiz ile sosyal medya sayfalarımız veya/ve diğer kanallar aracılığı ile; kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz; tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Şirketimizin birlikte çalıştığı iş ortakları ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişi, hizmet sağlayıcı ve tedarikçi firmalar, sigorta şirketleri ile Şirketimiz ve/veya Şirketimizin şubeleri ile paylaşılabilecektir. Kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir ya da kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere işlenebilir, gerekirse anonim hale getirilerek (hepsi “veri işleme” olarak adlandırılacaktır) kullanılabilir. Verilerin işlenmesi, veri sahibinin faaliyetlerinin kaydedilmesi ve işlenmesini de kapsamaktadır (Elektronik kanal kullanılırken veri sahibinin lokasyonunu belirleme, ürün seçim sıklığını ve/veya diğer istatistiki verileri tanımlama ve analiz etme gibi).

4. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

KVKK hükümleri uyarınca, Şirketimize başvurarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:

 1. kişisel verilerini işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. kişisel verilerin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,
 6. kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 8. kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 9. kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılmaması halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Bu kapsamda iletilen talepler Şirketimiz tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

5. TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.

KVKK kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimlik belgeleriniz ve talebinizi içeren dilekçeniz ile …………………. / İstanbul adresine iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya ...@.......kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Bu kapsamda, konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurularınızın tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilebileceğini hatırlatmak isteriz.

6. ÇEREZ POLİTİKASI

Online kanallarımızdan en iyi şekilde faydalanabilmeniz için, amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİNİ OKUDUM, ANLADIM, KABUL EDİYORUM.

KVKK Açık Rıza Beyanı

İşbu beyan formu ile 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Bu Kanun Kapsamındaki Haklarla İlgili Aydınlatma Formunu okuyup anladığımı ve bu kapsamda bilgilerimin işlenmesi, saklanması ve bu form kapsamında kullanılması, aktarılmasına açık rızam bulunduğunu beyan ederek onaylıyorum.

Şirketinize iletmiş olduğum veya Şirket’inizin usul ve işlemleri çerçevesinde edindiği kişisel veri, biyometrik veri dahil her türlü özel nitelikli kişisel veri ve diğer verinin aydınlatma formu kapsamında veri sorumlusu ve/veya veri işleyen olarak tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde ve/veya kampanya oluşturma, kampanya hizmeti kullandırım ve yararlandırma, Şirketinizin ürün ve hizmetlerinin tarafıma sunulabilmesi, destek hizmeti sağlanabilmesi, bu ürünlere ilişkin genel bilgilendirmelerin yapılabilmesi ve fırsatların iletilebilmesi, bu konuda aldığım/alacağım ürün ve hizmete ilişkin iletişim kurulabilmesi ayrıca bu konuda pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, ürün/hizmet teklifi, modelleme, raporlama, skorlama, risk izleme, istihbarat, Şirket ve bağlı şirketlerinizin, bayiilerinizin mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve potansiyel müşteri tespiti gibi amaçlar için Şirketiniz faaliyet konusu kapsamında kalan tüm ürün ve hizmetleri ile ilgili olarak tarafımla iletişime geçilmesi, ürün satışı, pazarlama ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunulması, müşteri edinimi, müşteri memnuniyeti ve kazandırma çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve hizmetlerinize ilişkin tekliflerin paylaşılması, hizmet kalitenizin artırılması, deneyim ve pazar ihtiyaçlarına yönelik geliştirmeler yapılabilmesi, bülten, bilgilendirme ve davetiye gönderimi, analiz, raporlama, segmentasyon ve modelleme çalışmalarının yürütülmesi, Şirket faaliyetleriniz kapsamında yapılması gerekli görülen raporlamaların, incelemelerin yapılması amaçları kapsamında, istatistiki veri oluşturma, proje, denetim, anlaşma, çalışma, test, değerlendirme, anket vb çalışmalar amacıyla ŞİRKETİNİZİN BİRLİKTE ÇALIŞTIĞI YA DA KANUNEN YÜKÜMLÜ OLDUĞU KAMU KURUM VE KURULUŞLARIYLA VE/VEYA TÜRKİYE'DE VEYA YURT DIŞINDA MUKİM OLAN 3. KİŞİ HİZMET SAĞLAYICI, İŞ ORTAĞI, GRUP ŞİRKETİ, BAĞLI ŞİRKETLER, TEDARİKÇİ FİRMALAR, BAYİİLER, ŞİRKET FAALİYETLERİNİZ KAPSAMINDA HİZMET ALDIĞINIZ KURULUŞLAR İLE PAYLAŞILMASI, KANUNİ YA DA HİZMETE BAĞLI FİİLİ GEREKLİLİKLER HALİNDE VE/VEYA ÜRÜN, PROJE, KAMPANYA ÜRETİMİ, YÖNETİMİ, OLUŞTURULMASI, İSTATİSKİ VERİ ÇALIŞMASI, MÜŞTERİ/BAYİİ DENEYİMİNİ İYİLEŞTİRME, PROJE, DENETİM, ANLAŞMA, ÇALIŞMA, TEST, DEĞERLENDİRME, ANKET VB ÇALIŞMALAR AMACIYLA YURTDIŞINA AKTARILMASI DAHİL OLMAK ÜZERE İŞLENMESİNE AÇIK RIZAM OLDUĞUNU BEYAN EDERİM.

İşbu beyan ve onay formunu, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 4. maddesi'nin (c) bendi uyarınca, kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamdan birini kullanarak okuyup, anladığımı ve bu şekilde kendi rızam ile onay butonunu işaretlediğimi, bu şekilde onayladığım beyanımın geçerli olduğunu kabul ediyorum.

Aydınlatma Metni’nde belirtilen verilerin işlenmesi ve paylaşılmasına konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatılmış ve bilgi sahibi olarak, açık rızamla onay veriyorum.

Çerez Politikası

Bu Politika, HANKOOK LASTİKLERİA.Ş. (Merdivenköy Mah. Dikyol Sk. B Blok Apt. No:2/133 Kadıköy İstanbul) (İşbu metnin devamında “HANKOOK” olarak anılacaktır.) tarafından yönetilmekte olan web site, mobil site ve mobil uygulamalar, sosyal medya hesaplarında kullanılmakta olan çerez (cookie) çeşitlerini, kullanım alanlarını, üçüncü taraf çerezlerinin reklam ve yeniden hedefleme amacıyla nasıl kullandığını ve kullanıcı tarafında çerez yönetiminin ne şekilde gerçekleştiğine ilişkin bilgiler ile profilleme çalışmalarının nasıl yapıldığına ilişkin bilgiler ihtiva etmektedir.

Gizliliğiniz Şirketimiz için önemlidir, gizlilik ve güvenlik haklarınız temel prensibimizdir. Müşterilerimizin kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak amacıyla Şirketimiz sistem ve internet altyapısını en güvenilir seviyede tutularak g önlemleri almıştır.erekli

Web sitemize şahsi herhangi bir bilgi vermeden ziyaret edebilir, ürünlerimiz ve servislerimiz hakkında bilgi alarak ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Ziyaretlerde site kullanımına ilişkin bilgi toplamak için çerez kullanılmaktadır. Buradaki amacımız; web sitemizi ziyaret eden kullanıcıya kolaylık sağlamak ve işleyişi daha iyiye nasıl taşıyabileceğimizi anlamaktır.

Çerez, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza gönderilen ve bir dizi karakter içeren küçük bir dosyadır. Çerezler bir web sitesinin daha kullanıcı dostu deneyim sunmasını amaçlar. Kişisel ihtiyaçlarınıza daha uygun ve hızlı bir ziyaret deneyimi yaşatmak için kişiselleştirilmiş web sayfaları sunulabilmesine olanak vermektedir. Çerezler bilgisayarınızda veya dosyalarınızda depolanan kişisel verileriniz de dahil herhangi bir bilgi toplayamamaktadır.

Geçerlilik sürelerine göre Kalıcı Çerez ve Geçici Çerez olarak iki çerez tipi bulunmaktadır. Geçici çerezler internet sitesini ziyaret ettiğiniz esnada oluşturulur ve sadece tarayıcınızı kapatıncaya kadar geçerlidirler. Kalıcı çerezler ise internet sitesini ziyaret ettiğinizde oluşturulur ve siz silinceye veya süreleri doluncaya kadar kalırlar. Ayarlarınız ile uyumlu kişiselleştirilmiş bir deneyim sunma gibi işlemler yapmak için kalıcı çerezler kullanılırlar.

Web sitemiz geçici ve kalıcı tip çerezleri, sizi web sitemizin diğer kullanıcılarından ayırt etmek ilgi alanlarınıza ve tercihlerinize göre düzenleme yapmak için kullanılmaktadır. Şirketimiz tarafından tasarlanmış çerezlerin yanı sıra üçüncü taraflardan alınan hizmetler kapsamında da çerez kullanılabilmektedir.

Hemen hemen tüm internet tarayıcıları, çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde ön tanımlıdır. Ancak çerezleri dilediğiniz gibi kontrol edebilir veya silebilirsiniz. Çerezleri yönetmek tarayıcıdan tarayıcıya farklılık gösterdiğinden ayrıntılı bilgi almak için tarayıcının yardım menüsüne bakabilirsiniz.

Çerez nedir?

Çerez, bir siteyi ziyaret ettiğinizde sitenin bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza kaydettiği küçük boyutlu bir metin dosyasıdır. Çerezler bir web sitesinin çalışması veya daha verimli çalışması veya web sitesinin sahiplerine bilgi sağlamak için yaygın olarak kullanılmaktadır.

Çerezleri nasıl kullanıyoruz?

Bilgisayarınıza yüklenen çerezler veya elde edilen bilgiler istatistiksel analizler veya güvenlik önlemleri için kullanılmaktadır. Herhangi bir kişisel veriniz çerezler aracılığı ile toplanmamaktadır.

Çerezleri nasıl kontrol edebilirsiniz?

Çerezleri dilediğiniz gibi kontrol edebilir veya silebilirsiniz. Bilgisayarınızda halihazırda bulunan çerezleri silebilir ve çoğu internet gezgininde çerez kaydedilmesini/yerleştirilmesini engelleyebilirsiniz.

İnternet gezginindeki çerezleri nasıl yönetebilirsiniz?

Çoğu internet gezgini aşağıdakileri yapmanıza olanak tanır:

 • Kaydedilmiş çerezleri görüntüleme ve dilediklerinizi silme
 • Üçüncü taraf çerezleri engelleme
 • Belli sitelerden çerezleri engelleme
 • Tüm çerezleri engelleme
 • İnternet gezginini kapattığınızda tüm çerezleri silme

Çerezleri silmeyi tercih ederseniz ilgili web sitesindeki tercihleriniz silinecektir. Ayrıca, çerezleri tamamen engellemeyi tercih ederseniz Şirketimize ait web siteleri dahil olmak üzere birçok web sitesi düzgün çalışmayabilir.

Çerez Çeşitleri

Teknik çerezler: Web sitesinin veya mobil uygulamanın doğru bir şekilde çalışmasını sağlamak, kullanıcı hesabını oluşturmak ve giriş yapmayı sağlamak için teknik çerezler kullanılmaktadır.

Fonksiyonel çerezler: Kullanıcı tercihlerini hatırlamak ve web sitesinin veya mobil uygulamanın verimli ve etkin bir şekilde kullanılmasına yardımcı olmak için fonksiyonel çerezler kullanılır.

Analitik çerezler: Kullanıcıların Şirketimiz web sitesini veya mobil uygulamasını nasıl kullandığı hakkında bilgi almak amacıyla Analitik Çerezler kullanılmaktadır. Bu çerezler, web sitesini veya mobil uygulamayı geliştirme ve optimize etmek, iletişim ve reklamların etkinliğini anlamak için kullanılır. Analitik Çerezler, kullanıcılar tarafından görüntülenen sayfalar, bu sayfalara giriş ve çıkış zamanları, kullanıcıya gönderilen e-posta/push/SMS’in hangi tarih ve saatte açıldığı gibi bilgileri içerir.

Ticari çerezler: Kişiselleştirilmiş reklamları diğer web siteleri ve mobil uygulamada göstermek için, üçüncü taraf çerezler de kullanılır. HANKOOK; kullanıcılarını birbirinden ayıran özellikleri belirleyerek, tercih ve beğenilerine uygun kampanya ve reklam yapmak amacıyla kullanıcıları büyük gruplara ayırarak, ortalama harcama tutarı, alışveriş yapılan kategoriler, tercih edilen bayiiler, mobil kullanım oranı gibi hizmet tercihlerini tespit etmeye yönelik istatistiksel çalışmalar yapabilecektir. Bu kullanım yeniden hedefleme yöntemi ile yapılabilir. Ayrıca kullanıcıların web sitesi veya mobil uygulamadaki gezinme bilgilerinden yararlanılarak oluşturulan kullanıcı gruplarına, başka sitelerde gezindiklerinde HANKOOK dışındaki reklam verenlerin reklamlarını gösterme yöntemi ile de yapılabilir. Yeniden hedefleme yöntemi; kullanıcı ilgi alanlarına ve kullanıcıları birbirinden ayıran özelliklere göre web sitesinde veya mobil uygulamada görüntülenen kampanyaları kullanıcıya hatırlatma aktivitelerine dayanır.

HANKOOK profillemeyi neden ve nasıl yapar?

HANKOOK, bayii/müşterilerini davranış yapılarına göre segmente ederek daha yakından tanımayı ve belirli davranış biçimlerini bilerek daha iyi bir hizmet sunmayı amaçlar. HANKOOK, kampanya programları kapsamında müşterilerine, web sitesi ve/veya/mobil uygulamadaki beğeni ve kullanım tercihleri doğrultusunda fırsat, indirim, kampanya gibi faydalar sunabilmek, tercih edilen lokasyon ve bayiileri, kampanya programı kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmek amacıyla profilleme yapmaktadır.

Müşteri profillemede birbirinden bağımsız birçok parametre rol oynar. Bunlara demografi ve davranışsal data örnek olarak verilebilir.

Müşterilerin beğeni, tercihleri, gezinti geçmişi, işlem geçmişi, demografik bilgisi, bayii/müşterinin izin vermiş olması kaydıyla lokasyon bilgisi yeniden hedeflenebilmesi için çerez (cookie) hizmeti veren üçüncü taraflar ile paylaşılmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen kişisel veri aktarımları, ilgili üçüncü tarafın sunduğu güvenli ortam ve kanallar aracılığıyla gerçekleşmektedir.

Üçüncü taraflardan alınan hizmetin içeriği ve kapsamına bağlı olarak; üyenin kişisel verilerinin aktarımına gerek olmayan tüm hallerde aktarım Pseudonymous data (takma adlı veri) kullanılarak gerçekleştirir. Takma adlı veri için üyeye atanmış, harf ve rakamlardan oluşan kombinasyonlar örnek olarak gösterilebilir.

Pseudonymous (takma adlı) Veri: Pseudonymous (takma adlı) veri, bir son kullanıcının cihazına bağlı veriler olan ve bu son kullanıcıyı özel olarak tanımlayamayan veriler olup, yine de gelecekte kimlik tanımlaması için dolaylı bir olanak sağlamaktadır. Şirket olarak tüm hashlenmiş kişisel verileri pseudonymous (takma adlı) olarak ele almaktayız. Bir kişisel verinin hashlenerek pseudonymous (takma adlı) veri haline getirilmesi, o verinin belirli bir son kullanıcıyı spesifik olarak tanımlamadığı anlamına gelir. Örneğin, bir e-posta adresi kişisel veri olarak kabul edilirken, hashlenmiş e-posta adresi pseudonymous (takma adlı) veri olarak kabul edilir.

Çerezler Nasıl Kullanılmaktadır?

Çerezleri;
Yaptığınız tercihleri hatırlamak ve web sitesi/mobil uygulama/mobil sitesi kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanırız. Bu kullanım web sitesine/mobil uygulamaya/mobil sitesine daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir.

HANKOOK tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarına nereden ve hangi cihazlardan bağlandığınız, web sitesi/mobil uygulama/mobil sitesi üzerinde hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi web sitesini/mobil uygulamayı/mobil sitesini nasıl kullandığınızın tespiti de dahil olmak üzere; web sitesini/mobil uygulamayı/mobil siteyi nasıl kullandığınızı belirlemek için kullanır.

İlgi alanlarınıza ve size daha uygun içerik ve reklamları sunmak için, diğer bir ifade ile hedeflenmiş reklam/tanıtım amacıyla kullanılır.

HANKOOK, çerezler yoluyla elde edilen bilgilerle Kullanıcıları davranış yapılarına göre segmente ederek sizlere ait diğer kişisel verilerle eşleştirerek; tercihleriniz doğrultusunda daha uygun içerikleri, kişiye özel kampanya ve ürünleri sunar.

HANKOOK üçüncü taraf çerezlerini reklam ve yeniden hedefleme için nasıl kullanmaktadır?

HANKOOK çerezleri ayrıca; arama motorlarını, HANKOOK tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarının web sitesini, mobil uygulamasını veya mobil sitesi ve/veya HANKOOK’ın reklam verdiği web sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları size sunabilmek için “reklam teknolojisini” devreye sokmak amacıyla kullanabilir. Reklam teknolojisi, size özel reklamlar sunabilmek için web sitesine/mobil uygulamaya/mobil sitesine ve HANKOOK’ın reklam verdiği web sitelerine/mobil/mobil sitesi uygulamalarına yaptığınız önceki ziyaretlerle ilgili bilgileri kullanır. Bu reklamları sunarken, HANKOOK’ın sizi tanıyabilmesi amacıyla tarayıcınıza benzersiz bir üçüncü taraf çerezi yerleştirilebilir. HANKOOK ayrıca Google, Inc. ("Google") tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan Google Analytics ve bunun yanı sıra Visilabs analiz hizmeti kullanmaktadır. Google Analytics ve Visilabs, çerezleri ziyaretçilerin web sitesini/mobil uygulamayı/mobil sitesini nasıl kullandıklarını istatistiki bilgiler/raporlar ile analiz etmek amacıyla kullanır.

Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil), şu adresi ziyaret edebilirsiniz: http://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/#infocollect

Visilabs kullanımı hakkında daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edebilirsiniz: http://visilabs.com/terms.html

Çerez Politikasını okudum, anladım, kabul ediyorum.

Gizlilik Politikası
open quick menu
Top